Saksono, H. (2015) “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah”, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(2), pp. 93-104. doi: 10.21787/jbp.04.2012.93-104.