(1)
Saksono, H. Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. J. Bina Praja 2015, 4, 93-104.